Vodní svět

Aktualizované dne 20. Prosince 2008

Nemoci ryb způsobené mlži


(BIVALVIA neboli LAMELLIBRANCHIA)

Mlži patří do VII kmene - Měkkýši (Mollusca). Měkkýši tvoří zřetelně vymezený kmen živočichů, který se vyvinul z červů. Celkový počet měkkýšů převyšuje 100 000 druhů. Do tohoto kmene patří převážně vodní živočichové. Kmen měkkýšů dělíme na pět tříd. Čtvrtou třídu tvoří mlži (bivalvia).

      Mlži tvoří obsáhlou třídu (15000 druhů) vodních, jak sladkovodních, tak mořských měkkýšů s dvěma lasturami, kryjícími tělo ze stran, a s velkými lupenitými žábrami.  S některými se můžeme setkat i v našich studenovodních nádržích. Při chovu hořavek (Rhodeus sericeus amarus) je přítomnost škeblí podmínkou k úspěšnému odchovu těchto rybek. Vývoj obsáhlé sladkovodní čeledi v e l e v r u b o v i t ý c h (Unionidae). např. velevruba (Unio) nebo škeble rybniční (Anodonta cygnea) aj., má zajímavé biologický cyklus s mezihostitelem. Mlži kladou svá vajíčka mezi vlastní žaberní lupeny.  Z těchto vajíček se vylíhnou dvou chlopňové larvy které nazýváme g l o c h i d i e, ve velkém množství přímo do vody. Larvy se přichycují na plovoucích rybách, kde se živí a dospívají na úkor hostitele.

V menším počtu jsou glochidie neškodné. Dojde-li ale k přemnožení mlžů v nádrži, můžeme se setkat i s invazí larev mlžů- glochídií, kdy můžou způsobit rozssáhlé poškození kůže ploutví nebo žáber napadených ryb.

 Popis - glochidie se velmi liší od dospělého jedince. Larvy jsou 0,2-0,5 mm velké, mají dvě malé okrouhlé lasturky s ostrými příchytnými háčky na koncích, kterými se přichycují na kůži ploutvích a žábrách ryb. Na obr.č.1 je nákres larvy ze strany. Kolem malého poranění způsobeného glochidií drážděný epitel zbují a postupně larvu povléká. Na rybách vidíme malé bělavé tečky, které jsou větší než při napadení ryb kožovcem ( Ichthyophthirius multifiliis). Kožní val glochidie zakrývá a chrání. Glochidie se uvnitř zbujeného pletiva živí osmoticky na úkor hostitele, poněkud se zvětší a během několika týdnů se postupně promění v drobné škeble. Kůže nad zbujeným pletivem praská, malé škebličky se uvolní, padají ke dnu, dorůstají a celý cyklus se opakuje.

Glochidie s ostrými háčky
K zamoření dochází nalovenou živou potravou, kdy do nádrží přineseme vajíčka nebo již vylíhnuté larvy škeblí nebo velevruba.

Vnímavost - cychlidy, kaprovité druhy ryb, krunýřovci ale i živorodky.

Podmiňující faktory - teplota vody pod 20 o C.

Příznaky onemocnění - Při napadení ryb larvami mlžů - glochidiemi pozorujeme na povrchu kůže a ploutví napadených ryb bělavé tečky velké od 0,1 -0,5 mm. Ryby jsou stresované, otírají se o předměty v nádrži a snaží se " parazita " zbavit.

Diadnóza onemocnění - při zvětšní 20x pozorujeme glochidie - dvouchlopňové lasturky okrouhlého tvaru přichycené do kůže, ploutví nebo žaber napadených ryb..

Diferenciální diagnóza je nutná, zvláště u akvarijních ryb, u kterých by slabé invaze mohly být zaměněny s ichtyoftiriózou (dorostlé cysty kožovce před opuštěním hostitele) a nevhodně léčeny.

Terapie - je velmi složitá. Glochidie jsou po přichycení chráněny valem epitelu a léčiva pro potlačení mlžů velmi těžko provikají osmotickou vrstvou valem epitelu. Při větším napadení glochidií se přidávají přípravky na bázi měďnatých chelátů, které se používají proti šnekům, spolu s přípravky na potlačení bakteriální infekce.

Při napadení větších ryb můžeme provést mechanické setření glochidií z povrchu napadené ryby. Postup : napadenou rybu mírně otupíme ponořením ve vodě s obsahem CO2 nebo jiným anestetikem, používaným v akvaristice, položíme na mokrou gazu a provedeme mechanické setření glochidií z povrchu kůže a ploutví. Setření glochidií provedeme tak, že smotek gázy resp. vaty namočíme v silném dezinfekčním roztoku např. (TERAP - ARM, P nebo, AC- AQUAR) resp. použijeme přípravky na bázi jodu a po směru ošupení (od hlavy k ocasu) provedeme odstranění larev - glochidií. Po odstranění glochidií rybu přeneseme do čisté vody, teplotu zvýšíme na 25 oC a přidáme vhodný dezinfekční přípravek k ošetření ranek po uchycení larev.

Při napadení menších ryb aplikujeme přípravky proti šnekům ( přípravky s obsahem mědi). U ryb, které jsou citlivé na sloučeniny mědi (ancistusy, živorodky a pod.)provedeme následující opatření.
1. Zvýšíme teplotu vody ma maximum snášenlivosti pro daný druh ryb.
2. Zavedeme silnější vzduchování. U živorodých druhů ryb přidáme do vody nejodidovanou sůl, resp. mořskou sůl, podle snášenlivosti v kovcentraci do 10 g/litr vody.
3. Pokud glochidie opustí hostitele provedeme ošetření ryb proti případné infekci výše uvedeným způsobem.

Prevence
Nelovíme živé krmení v rybnících, kde je vyšší výskyt mlžů.
2. Již na místě odlovu provedeme dezinfekci nalovené živé potravy nap. přípravkem TERAP IDG, doma důkladně propláchneme na vhodném sítě a teprve zkrmujeme.

Glochidie - v podobě bělavých bodů na povrchu kůže ryb.

 

 
Aktualizované dne 20. Prosince 2008